Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα  της Επιτροπής για Θέματα Φύλου και Ισότητας

Της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π. στο Α.Π.Θ.

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και ΦΠ, συστάθηκε με το υπ. 880/21-3-2016 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π. στο Α.Π.Θ.  από πρωτοβουλία εκπροσώπων των  2 Τμημάτων .

Η λειτουργία της  Επιτροπής Φύλου και Ισότητας  της Σχολής μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της προβληματικής του φύλου και της ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο και τη στοιχειώδη εναρμόνιση της Σχολής μας, με τα διεθνή πρότυπα .

Τα μέλη της Επιτροπής είναι :  

- Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Δασολογίας και ΦΠ, Συντονίστρια,  Μέλος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ,

- Ζωή Παρίση, Αναπλ. Καθηγήτρια Δασολογίας και ΦΠ

- Αναστασία Στεργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Δασολογίας και ΦΠ

- Παρασκευή Αλιζώτη, Επικ. Καθηγήτρια Δασολογίας και ΦΠ

- Αθηνά Παυλάτου – Βε, Καθηγήτρια Γεωπονίας

Η Επιτροπή έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη των γυναικών και την προαγωγή της ισότητας των  φύλων στη Σχολή μας.

 Πιο συγκεκριμένα, στους επιμέρους στόχους της περιλαμβάνεται:

 • Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα προγράμματα, στις επιτροπές και στα όργανα στη Σχολή μας αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα
 • Η ενασχόληση με ζητήματα (επιστημονικά, υπηρεσιακά, κοινωνικά) που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι/ες στη Σχολή μας
 • Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων  σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στο γεωτεχνικό χώρο
 • Άμεση συνεργασία με την Επιτροπή για Θέματα Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ
 • Συνεργασία με ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις, φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την υποστήριξη των επιστημόνων και άλλων εργαζόμενων γυναικών

 Η Επιτροπή για Θέματα Φύλου και Ισότητας Της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π. στο ΑΠΘ επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με τα παρακάτω μέσα:

Α. Διασύνδεση εντός και εκτός ΑΠΘ

1. Διασύνδεση και συνεργασία με άλλες Επιτροπές και Υπηρεσιακές μονάδες

 • Συνεργασία και συντονισμός δράσης με την με την Επιτροπή για Θέματα Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ και όσες επιτροπές Φύλου και Ισότητας υπάρχουν σε Τμήματα /Σχολές στο ΑΠΘ.
 • Θεσμοθέτηση τακτικής συνεργασίας με άλλες επιτροπές στο ΑΠΘ που έχουν κοινούς στόχους (όπως, Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, Εθελοντισμού, Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)
 • Ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές όλων των επιτροπών και των υπηρεσιακών μονάδων της Σχολής μας
 • Συνεργασία με επιτροπές Φύλου και Ισότητας άλλων πανεπιστημίων
 • Συνεργασία –κατά περίπτωση- με άλλους φορείς που έχουν τμήματα ισότητας
 • Δημιουργία καταλόγου ηλεκτρονικών διευθύνσεων ‘’Φίλες και φίλοι της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας’’ για αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσκλήσεων για εκδηλώσεις
 • Προώθηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικού προβληματισμού και επιτροπές φύλου σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού για ανταλλαγή καλών πρακτικών

Β. Προώθηση προτάσεων και θεσμών για μια πολιτική ισότητας των φύλων στη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης του γεωπονο-δασολογικού χώρου σε θέματα φύλου και ισότητας.
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων και στη διαμόρφωση πολιτικών ισότητας
 • Προώθηση της θεσμοθέτησης πολιτικών ισότητας των φύλων στη Σχολή μας
 •  Ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για θέματα φύλου και ισότητας σε οργανωτικό και θεσμικό επίπεδο, όπως

- καθιέρωση μη σεξιστικής συμπεριφοράς,

- χρήση μη-σεξιστικής γλώσσας στον καθημερινό αλλά και στον επίσημο λόγο, 

- σεμινάρια για ειδικά θέματα

 • Αξιοποίηση όλων των πηγών  για συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με το φύλο στη Σχολή μας.
 • Άμεση προώθηση μη σεξιστικής γλώσσας και ορολογίας σε όλα τα επίπεδα

(π.χ. χρήση των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών σε πανεπιστημιακά έγγραφα και άλλα έντυπα, διαδικτυακή επικοινωνία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, μεταγραφή διοικητικών εγγράφων/εντύπων του ΑΠΘ και γενικά μείωση της σεξιστικής χρήσης της γλώσσας και θετική προβολή των γυναικών στη/με τη γλώσσα στο πλαίσιο του ΑΠΘ αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία).

 • Άμεση καταγραφή του προσωπικού όλων των κατηγοριών ανά φύλο (επιπλέον ανά βαθμίδα και τμήμα στα μέλη ΔΕΠ) και σε θέσεις ηγεσίας στη Σχολή μας.

Επικοινωνία

Για άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με κάθε μορφής βίας λόγω φύλου, μπορείτε να επικοινωνήσετε 24/7 :

 • Τηλεφωνικά στο 15900, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS (χρέωση 1 αστική μονάδα) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων , womansos.gr
 • Εmail:      sos15900@isotita.gr