ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ - ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ο Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, στην υπ’ αριθμ. 238/11-5-2017 συνεδρίασή του, προκήρυξε θέσεις Διευθυντών για τα ακόλουθα Εργαστήρια του: 

  1. Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  2. Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Καλούνται οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των παραπάνω Εργαστηρίων, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τομέα τις αιτήσεις τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (άρθρο 2 παρ. 2 ΠΔ 46/1989), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.. 7 του Ν. 1268/1982 και της παρ. 22 του αρ. 28 του Ν. 2083/1992, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της προκήρυξης. Ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων ορίζεται η επομένη της κανονικής λήξης της προθεσμίας, δηλαδή η 22/5/2017, λόγω της αργίας (Κυριακή) της 21-5-2017.

Οι όροι και οι διαδικασίες θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης του Ν.2009/2011 και συγκεκριμένα από τις σχετικές διατάξεις των Ν.1268/82, Ν.2083/92 και Π.Δ. 46/1989, όπως είχαν διαμορφωθεί με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους και ίσχυαν στις 6-9-2011, οπότε και δημοσιεύτηκε ο Ν.4009/11 στην ΕτΚ(ΦΕΚ Α’/95).

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

 Αντώνης Κοκκινάκης

Αν. Καθηγητής

Συνημμένο

Δειτε επισης